SELECȚIE GRUP ȚINTĂ PENTRU DOCTORANZI ȘI POSTDOCTORANZI ÎN CADRUL PROIECTULUI Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health Cod SMIS: 153310

 

Titlul proiectului : Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Cod SMIS: 153310

Partenerii: Solicitant – Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri – (P1) Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

(P2) Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

(P3) Academia Română

(P4) Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

 

Obiectivele

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă. Astfel, cel puțin 30% dintre membrii grupului țintă vor face dovada angajării sau a promovării, ca urmare a accesului la activitățile de învățare facilitat prin parteneriatul propus de acest proiect. Creșterea gradului de angajabilitate va fi asigurată și prin înscrierea temelor de cercetare ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali într-un sector economic cu potențial competitiv, conform SNC, și într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.

Programele de studii doctorale și postdoctorale avansate propuse au fost elaborate în așa fel încât să fie relevante pentru piața muncii și să asigure tranziția spre un loc de muncă.

Proiectul are ca grup țintă un număr de 86 de studenți doctorali și 30 de cercetători postdoctorali proveniți de la instituțiile de învățământ superior partenere în proiect.

 

Obiectivele specifice

  1. Furnizarea de oportunități de cercetare aplicativă pe o perioada de 12 luni consecutive în colaborare cu mediul de afaceri / institute de cercetare pentru 116 persoane din grupul

țintă, în vederea finalizării studiilor doctorale / postdoctorale și a facilitării tranziției spre piața muncii.

  1. Dezvoltarea de competențe de cercetare avansată pentru 116 persoane pe o perioadă de 12 luni consecutive, prin oferirea a șase module de formare de competențe transversale care să sprijine cercetarea specifică a fiecărui membru al grupului țintă, în vederea finalizării studiilor doctorale / postdoctorale și a facilitării tranziției spre piața muncii.
  2. Furnizarea de oportunități de colaborare și interacțiune în rețea pentru 116 persoane din grupul țintă, în vederea creșterii gradului de internaționalizare, a finalizării studiilor doctorale / postdoctorale și a facilitării tranziției spre piața muncii.
  3. Acordarea de sprijin financiar pe o perioadă de 12 luni consecutive pentru un număr de 116 doctoranzi și cercetători postdoctorali, în vederea sprijinirii acestora pentru finalizarea studiilor și facilitarea accesului pe piața muncii.

 

Perioada de implementare: 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (respectiv 01.06.2022 – 30.11.2023)

 

Grupul tinta:

Grupul țintă al proiectului va fi format din 116 participanți (86 doctoranzi și 30 cercetători postdoctorali). Orientativ, proveniența instituțională a GT este următoarea: UBB, aproximativ 42 de studenți doctoranzi, ANIMV, aproximativ 5 studenți doctoranzi, ULB, aproximativ 30 de studenți doctoranzi și USAMV, aproximativ 10 studenți doctoranzi. Având în vedere că doar solicitantul (UBB) este organizator de programe de cercetare postdoctorală, toți cei 30 de cercetători postdoctoranzi selectați în proiect vor fi înscriși la UBB.

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/993/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI