Admitere 2024

Relații internaționale și studii europene
în limba română
invătămant la distanţă

Înscrierea la Facultatea de Studii Europene se realizează excusiv on-line, prin intermediul platformei admiterii: 

Pentru sesiune din iulie 2024 sunt disponibile 100 de locuri la specializarea Relații internaționale și studii europene ID

Calendar admitere sesiunea iulie 2024

15 – 20 iulie 2024Înscrierea candidaţilor. În data de 20 iulie, înscrierile se pot face doar până la ora 14.00
22 iulie 2024Afişarea rezultatelor iniţiale
22-23 iulie 2024Depunere contestaţii în termen de 24 h de la data afișării listelor inițiale. Contestaţiile se depun on-line (E-mail: admitere.euro@ubbcluj.ro)
23 iulie 2024Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor după contestaţii
23-27 iulie 2024Confirmarea locurilor. În data de 27 iulie 2024, confirmările se pot face doar până la ora 14.00
27 iulie 2024Redistribuire locuri neocupate
27-30 iulie 2024Confirmarea locurilor după redistribuire. În data de 30 iulie, confirmările se pot face doar până la ora 16.00.
31 iulie 2024
Afişarea rezultatelor finale

Procedură de înscriere
admitere licență 2024

Înscrierea la Facultatea de Studii Europene se realizează on-line, prin intermediul platformei admiterii: admitere.ubbcluj.ro

Candidatul trebuie să încarce pe platforma admiterii dosarul de candidatură.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente, scanate în format PDF:

 • fișă tip de înscriere cu opțiuni (semnată)-se generează automat de platforma admiterii;
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 • atestatul CNRED de echivalare a diplomei de bacalaureat și echivalarea notelor în sistemul de notare românesc, în cazul candidaților cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, care sunt absolvenți de studii efectuate în străinătate;
 • certificatul de naștere;
 • carte de identitate;
 • adeverință medicală tip;
 • scrisoarea de motivație – admis/respins (detalii pe pagina Criterii admitere licență).
 • în cazul olimpicilor, copii scanate color ale diplomelor care atestă obținerea, în perioada studiilor liceale, de distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de ministerul de resort sau premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale ori premiile II și III la olimpiadele școlare naționale, precum și locul I, II și III la concursurile școlare la nivel național sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.N.C.S., aferente domeniului următoarelor discipline: Economie, Istorie, Matematică, Psihologie, Logică, Filosofie, Informatică, Geografie, Filologie (inclusiv, dar fără a se limita la limba și literatura română, limbi străine), Cultură și civilizație, Istoria Holocaustului.
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student/licențiat și anii universitari în care a beneficiat de finanțare de la buget/taxă (pentru candidatul care urmează/a urmat o a doua specializare de licență).
 • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare)
-chitanța care dovedește plata taxei de procesare (50 RON), pentru fiecare specializare pentru care se candidează;

-chitanța care dovedește plata taxei de înscriere (150 RON);

-documente justificative pentru reduceri/scutiri de la plata taxelor de înscriere și procesare/procesare.
 • candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată), care atestă apartenența lor la această etnie.
 • alte documente stabilite de comisia de admitere pe facultate.

Toate documentele trebuie încărcate pe platforma de admitere, în format scanat (PDF). Fac excepție de la această regulă fotografiile tip 3 cm/4 cm care vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice.

Înscrierea se consideră finalizată doar în cazul în care dosarele candidaților sunt complete; în ultima zi de înscriere se vor prelua și procesa numai dosarele încărcate pe platformă până la ora limită stabilită în calendarul admiterii.

Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului, prin semnarea fișei de înscriere.

Candidații își exprimă acordul privind procesarea datelor cu caracter personal prin bifarea căsuței dedicate pe platforma de înscriere.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se organizează de către Comisia de admitere a facultății. Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor pași:

 • înscrierea online a candidatului și încărcarea documentelor din dosarul de înscriere, pe platforma de admitere UBB; 
 • preluarea dosarului, descărcarea și verificarea documentelor de către echipa de admitere a FSE. DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI PROCESATE;
 • evaluarea scrisorilor de motivație și informarea candidaților la specializările în limba română cu privire la rezultatul acestora;
 • susținerea scrisorilor de motivație de către candidații la specializările în limbi străine (interviu). Echipa de admitere le va comunica acestora, pe mail, link-ul aferent interviului privind susținerea scrisorii de motivație. În mail se va preciza ora la care se va derula interviul. Rezultatul evaluării scrisorii de motivație se va comunica pe loc;
 • procesarea înscrierii candidatului în baza de admitere a FSE;
 • comunicarea în format electronic a specializării la care candidatul a fost înscris și numărul legitimației de concurs cu care acesta se poate identifica pe lista cu rezultatele admiterii.

Candidații sunt exclusiv responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor din dosarul de admitere.

Ghidul privind procedura de înscriere poate fi consultat AICI

Ghidul privind procedura de înscriere va fi postat in perioada următoare pe adresa: admitere.ubbcluj.ro

DETALII ADMITERE

ATENTIE! DUPĂ CE AȚI URMAT PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SUNTEȚI DECLARAT ADMIS TREBUIE SĂ CONFIRMAȚI LOCUL OBȚINUT!

Criterii de admitere sunt:

 1. Scrisoare de motivaţie. Rezultatul se comunică pe loc (admis/respins)
 2. Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAȚIE

Scrisoarea de motivatie se va depune la înscriere și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina “Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (150 ron) şi taxa de procesare (50 ron).

 • *Precizare Taxă de ProcesareCandidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări / linie de studiu din cadrul facultății: Relații Internaționale și Studii Europene (română, engleză, germană), Management, Diplomație în Afaceri, Administrație Europeană, se vor înscrie separat la fiecare din ele, plătind taxele de procesare corespunzatoare pentru fiecare specializare (de 50 RON) și taxa de înscriere (de 150 RON) o singura dată.
 • Plata taxelor se face:
 • 1. online pe platforma admiterii, din contul tău (opţiunea Plătește). După efectuarea plății se va afișa mesajul Plata online finalizată cu succes!
 • 2. prin ordin de plata sau mandat postal, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admitere licenţă – Facultatea de Studii Europene.
 • Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere.Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.
 • Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).

Taxa de admitere nu este returnabilă.

Taxa de şcolarizare la nivel licenţă, pentru anul universitar 2022-2023 este de 3.300 RON.

Confirmarea ocupării locului. Redistribuirea

Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de Facultate, în perioada de confirmări menționată de calendarul admiterii.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele stabilite, duc la pierderea locului dobândit prin concurs.

Perioada de confirmare

Sesiune Iulie 2023

 • 18 iulie – 23 iulie 2023, confirmarea locului de către candidații admiși pe locurile bugetate, sau cei admiși la taxă care doresc să fie luați în calcul la redistribuirea locurilor din data de 23 iulie 2023. Candidații admiși la taxă care își confirmă locul până în 23 iulie 2023, trebuie să bifeze și cererea de redistribuire, dacă doresc să fie redistribuiți la buget. În același interval de timp, candidații aflați în așteptare trebuie să bifeze cererea de redistribuire. In caz contrar, ei vor fi eliminați din concurs.
 • 18 iulie – 26 iulie 2023, confirmarea locului pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.

Sesiunea Septembrie 2023

 • 9 septembrie – 13 septembrie 2023, confirmarea locului de către candidații admiși pe locurile bugetate, sau cei admiși la taxă care doresc să fie luați în calcul la redistribuirea locurilor din data de 13 septembrie 2023. Candidații admiși la taxă care își confirmă locul până în 13 septembrie 2023, trebuie să bifeze și cererea de redistribuire, dacă doresc să fie redistribuiți la buget.În același interval de timp, candidații aflați în așteptare trebuie să bifeze cererea de redistribuire. In caz contrar, ei vor fi eliminați din concurs.
 • 9 septembrie – 14 septembrie 2023 pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.

Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul universităţii. Regulamentul unitar are o anexă variabilă la nivelului fiecărei facultăţi, care cuprinde reglementarea specifică a facultăţii.

Regulament UBB admitere 2023

Descarcă regulamentul de admitere UBB 2023

Regulamentul Facultății de Studii Europene admitere 2023

Descarcă regulamentul de admitere FSE  2023

 

Social Media

Facultatea de Studii Europene