Apel grup țintă calup 1

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP)
Contract nr. POCU/626/6/13/132253 (COD SMIS 2014+ 132253)

 

Apel selecție grup țintă

Proiect: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP)

Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Teatru și Film, și Facultatea de Teologie Ortodoxă (UBB) lansează apelul de selecție a grupului țintă a proiectului CIP, calupul nr. 1 din 3, care cuprinde un număr de 108 studenți/masteranzi.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru 324 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, de la cele trei facultăți, prin implementarea unui program inovativ de învățare la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural. Durata de implementare este de 24 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică din Cluj-Napoca în domeniul managementului cultural, din mediul public și privat, care prezintă potențial competitiv.
  2. Consilierea, orientarea profesională și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultăților de Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie Ortodoxă, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică.
  3. Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate.
  4. Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare în domeniul managementului cultural, în relație cu partenerii de practică ai proiectului.

Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt: crearea unei rețele de practică, derularea de stagii de practică la parteneri, oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională, implementarea unei platfome IT inovatoare, sesiuni de sensibilizare în domeniul competenţelor antreprenoriale, inovării, incluziunii sociale şi nediscriminării şi importanţei acestora în procesul de inovare socială, precum și organizarea a trei târguri de locuri de muncă.

Activităţile proiectului vor fi adaptate la situaţia actuală şi se vor desfăşura în sistem hibrid sau online, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă sanitară în vigoare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului este de 4.741.271,58 lei, din care cofinanțare UE 4.030.080,84 lei.

Criteriu de eligibilitate: studenți sau masteranzi ai celor trei facultăți, care au în planul de învățământ pentru anul universitar curent o disciplină de practică.

Criteriu de selecție: ordinea înscrierii, cu respectarea egalității de gen (minimum 50% femei).

Există locuri speciale pentru: studenții cu dizabilități; studenții aparținând minorității rome; studenții cu domiciliul în mediul rural.

Toți membrii grupului țintă vor fi premiați la sfârșitul proiectului. Premiile vor fi acordate diferențiat, pe baza rezultatelor concursului, astfel: 100 x premiul I (în valoare de 1500 lei), 100 x premiul II (în valoare de 1200 lei), 124 x premiul III (în valoare de 900 lei). 130 de studenți care îți vor găsi un loc de muncă după finalizarea programului de practică, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 2500 lei.

Distribuția locurilor între cele trei facultăți este după cum urmează:

Facultatea de Studii Europene- 43 locuri

Facultatea de Teatru și Film- 25 locuri

Facultatea de Teologie Ortodoxă- 40 locuri

Calendarul înscrieriilor:

02 februarie – 08 februarie – depunerea dosarelor candidaților (adresele de mail pentru fiecare responsabil pe facultate sunt regăsite mai jos)

09 februarie – 10 februarie – verificarea dosarelor

10 februarie- publicarea rezultatelor, ora 10:00

11 februarie și 12 februarie – perioadă de contestații

15 februarie – soluționarea contestațiilor și publicarea unei liste finale, ora 16:00

Procedura de recrutare și selecție a grupului țintă este detaliată aici: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/  iar detalii specifice pentru fiecare facultate în parte sunt disponibile aici:

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

– Anexa 8 – Formular înregistrare grup țintă;

– Copie după CI;

– Cerere înscriere în GT;

– Declaratie consimțământ;

– Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

– Adeverință care atestă calitatea de categorie dezavantajată (categorii prioritare: 1. studenți cu dizabilități; 2. studenți aparținând minorității rome; 3. studenți cu domiciliul în mediul rural);

– Declarație de angajament.

Dosarul de înscriere se depune în format electronic, semnat si scanat, urmând ca persoanele declarate admise, să transmită documentele în original la o dată comunicată ulterior.

Dosarele se trimit la adresele următoare:

Studenții Facultății de Studii Europene: Dr. Nicoleta Chicinaș (nicoleta.chicinas@ubbcluj.ro)

Studenții Facultății de Teatru și Film: lect. univ. dr. Delia Enyedi (delia.enyedi@gmail.com)

Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă: conf. univ. dr. pr. Moș Grigore-Dinu (grigoredinumos@yahoo.com)

Documente necesare:

Vă mulțumim!

Echipa de implementare

Postat în: 25/01/2021
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro