Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru 324 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, de la Facultățile de Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie Ortodoxă, prin implementarea unui program inovativ de invățare la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor AP6, OT10, PI 10 IV, OS 6.13 ale POCU, prin implicarea unui grup ținta eligibil format din 324 de studenți, nivel licență și master, într-un program comprehensiv de practică bazat pe inovare socială și pe entități-gazdă ale stagiilor de practică în cazul cărora se identifică un potential competitiv. Prin urmarirea logicii recrutare grup țintă – consiliere și orientare profesională, sensibilizare pe tema nediscriminării și antreprenoriatului – efectuarea stagiului de practică în conformitate cu planurile de învățământ – facilitarea accesului la un loc de muncă, grupul țintă ales conform priorităților programului de finantare își va dezvolta competențele specifice solicitate pe piața muncii și va lua o opțiune importantă pentru angajare. Pe termen lung, materialele de practică, platforma IT de informare coordonată și schimb de bune practici, laboratorul și rețeaua de practică vor ramane în patrimoniul celor trei facultăți participante și vor reprezenta etalonul pentru efectuarea programului obligatoriu de practică. Platforma IT va fi în continuare actualizată cu anunțuri privind oportunități de practică și locuri de muncă în rețeaua extinsă de parteneri și va fi accesibilă tuturor studenților celor trei facultăți.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • OSP1 Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică în domeniul managementului cultural, din sfera privată și cea publică, care prezintă potențial competitiv, în localitatea Cluj-Napoca. Obiectivul va fi atins prin implementarea activității 2, Constituirea și gestionarea rețelei și infrastructurii de practică în domeniul managementului cultural. Rezultatul vizat este crearea unei rețele de practică funcționale, cu 18 entități (firme, instituții publice, ONG-uri) cu personalitate juridică, din Cluj-Napoca, active în domeniul serviciilor pliate pe competentele și profilurile liniilor de studii ale celor trei Facultăți incluse în proiect.
  • OSP2 Consilierea, orientarea profesională și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultăților de Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie Ortodoxă, ale UBB, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică. Recrutarea grupului țintă, conform activității 3 (Recrutarea, selecția, menținerea și consilierea grupului țintă), gestionată de coordonatorii și supervizorii de practică, se va face pe bază eligibilității studenților și prioritizării în concordanță cu recomandările ghidului solicitantului. Principiul pe bază căruia se alocă locurile/facultate este „primul-venit–primul-servit” dintre studenții eligibili, cu urmatoarele categorii prioritare:

1.studenți cu dizabilități;

2.studenți aparținând minorității rome;

3.studenți cu domiciliul în mediul rural;

4. toți ceilalți studenți, în ordinea înscrierii pe lista (depunerii dosarului complet).

Prin activitatea 3, se va derula un program comprehensiv de testare, consiliere și orientare profesională individuală și de grup, un workshop de formare a studenților în managementul carierei și va distribui studenții, în funcție de competențe, la entitățile-gazdă. Evaluarea serviciului de consiliere și orientare profesională a studenților va duce la pregătirea ghidului de bune practici de către consilieri, ghid distribuit grupului țintă, precum și online. Prin activitatea 4, experții vor asigura sensibilizarea grupului țintă în privința nediscriminării, ca element de inovare socială, implementând un program transversal de sensibilizare, finalizat cu o evaluare a fiecarui participant din grupul țintă, precum și în privința competențelor antreprenoriale, printr-o serie de sesiuni transversale cu aplicabilitate practică în domeniile de specializare ale studenților.

  • OSP3 Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate. Fiecare participant eligibil va avea un numar de 70-90 de ore de practică efectuate în cadrul proiectului, la una din cele 18 entități-gazdă, conform exigențelor din planul de învățământ, privind durata stagiului și competențele obligatorii vizate, cu obligativitatea ca stagiul să se încadreze în domeniul managementului cultural
  • OSP4 Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare pe piața muncii în domeniul managementului cultural, în relație cu potențiali angajatori. Prin activitatea 2.2, Implementarea platformei IT de informare coordonată și schimb de bune practici, în laboratorul de practică – element de inovare socială, coordonatorii, supervizorii, experții și tutorii de practică (datorită achiziției platformei) vor dezvolta o platformă de informare coordonată în vederea creării unui flux de informații cu potențialii angajatori, ofertanții de practică și alți factori interesați. Platforma va fi accesibilă pe bază de cheie de acces de către toți studenții incluși în grupul țintă și va fi actualizată în mod constant. Ea va promova bunele practici acumulate în proiect, schimbul de informații cu alți actori relevanți din domeniul practicii în servicii din sfera socio-umană și a inovării sociale.
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro