Apel grup țintă calup 2
Facultatea de Teologie

Apel selecție grup țintă – sesiunea II

Proiect: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP)

 

Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Teatru și Film, și Facultatea de Teologie Ortodoxă (UBB) lansează apelul de selecție a grupului țintă a proiectului CIP, calupul nr. 2 din 3, care cuprinde un număr de 108 studenți/masteranzi.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru 324 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, de la cele trei facultăți, prin implementarea unui program inovativ de învățare la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural. Durata de implementare este de 24 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică din Cluj-Napoca în domeniul managementului cultural, din mediul public și privat, care prezintă potențial competitiv.
 2. Consilierea, orientarea profesională și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultăților de Studii Europene, Teatru și Film și Teologie Ortodoxă, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică.
 3. Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate.
 4. Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare în domeniul managementului cultural, în relație cu partenerii de practică ai proiectului.

 

Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt: crearea unei rețele de practică, derularea de stagii de practică la parteneri, oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională, implementarea unei platfome IT inovatoare, sesiuni de sensibilizare în domeniul competenţelor antreprenoriale, inovării, incluziunii sociale şi nediscriminării şi importanţei acestora în procesul de inovare socială, precum și organizarea a trei târguri de locuri de muncă.

Activităţile proiectului vor fi adaptate la situaţia actuală şi se vor desfăşura în sistem hibrid sau online, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă sanitară în vigoare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului este de 4.741.271,58 lei, din care cofinanțare UE 4.030.080,84 lei.

Criteriu de eligibilitate: studenți sau masteranzi ai Facultății de Teologie Ortodoxă, care au în planul de învățământ pentru anul universitar curent o disciplină de practică; studenții sau masteranzii

Criteriu de selecție: ordinea înscrierii, cu următoarele criterii prioritare: 1. Studenți cu dizabilități; 2. Studenți aparținând minorității rome; 3. Studenți cu domiciliul în mediul rural.

Toți membrii grupurilor țintă de la cele trei facultăți cuprinse în program (pe parcursul celor 3 semestre) vor fi premiați la sfârșitul proiectului. Premiile vor fi acordate diferențiat, pe baza rezultatelor concursului, astfel: 100 x premiul I (în valoare de 1500 lei), 100 x premiul II (în valoare de 1200 lei), 124 x premiul III (în valoare de 900 lei). 130 de studenți care își vor găsi un loc de muncă după finalizarea programului de practică, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 2500 lei.

Distribuția locurilor între cele trei facultăți, pentru calupul 2 de practică, este după cum urmează:

Facultatea de Studii Europene – 43 locuri

Facultatea de Teatru și Film – 25 locuri

Facultatea de Teologie Ortodoxă – 40 locuri

Calendarul înscrierilor:

1 – 5 noiembrie – sesiunea a II-a de depunere a dosarelor candidaților (în format electronic, prin email) și verificarea acestora pe parcurs;

5 noiembrie – publicarea rezultatelor provizorii;

6 – 7 noiembrie – perioadă de contestații; pot fi depuse până la ora 16:00;

8 noiembrie – soluționarea contestațiilor și publicarea listei finale, ora 16:00.

Procedura de recrutare și selecție a grupului țintă este detaliată aicihttps://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente scanate:

 • Carte de identitate
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Cerere de înscriere în proiect, completată, datată și semnată
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completată, datată și semnată
 • Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 8), completat, datat și semnat
 • Dovadă încadrare în categorie prioritară (adeverință medicală pentru persoane cu dizabilități, adeverință care să ateste că respectivul student aparține etniei roma, alte documente care să dovedească domiciliul în mediul rural, dacă este cazul, în afara CI)
 • Declarație de angajament, completată, datată și semnată

 

Dosarul de înscriere se depune în perioada 1 – 5 noiembrie în format electronic, semnat și scanat, urmând ca persoanele declarate admise, să transmită documentele în original la o dată comunicată ulterior.

Dosarele se trimit la adresa următoare: pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța (cosmin.cosmuta@ubbcluj.ro), expert grup țintă

 

În atenția candidaților!

Vă rugăm să transmiteți dosarele corect întocmite și complete, cuprinzând toate formularele menționate mai sus. Formularele vor fi corect completate și scanate la o calitate la care să fie ușor lizibile.

Studenții admiși în program vor avea obligația să participe și la activități de consiliere, sesiuni transversale de sensibilizare și sesiuni transversale de competențe antreprenoriale.

Instituții ofertante de practică pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă:

 • Asociația Prietenia ecumenică din România – APER – (Cluj-Napoca)
 • Parohia Sfântul Apostol Andrei (Cluj-Napoca)
 • Radio Renașterea (Cluj-Napoca)
 • Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie (Cluj-Napoca)
 • C. Zaredarte SRL (Cluj-Napoca)
 • C. Corami Funzione SRL (Gherla)

 

Postat în: 03/11/2021
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care îți găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul proiectului: „Calitate și interdisciplinaritate în practică studenților Universității Babes-Bolyai în management cultural (CIP)”

Contract de finanțare nr. OIPOSDRU NV 11466/17.09.2020

Cod SMIS: 132253

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro