Grup țintă

PROCEDURĂ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universitaţii Babeş-Bolyai

 în management cultural (CIP)

Cod proiect: 132253

1.Date generale ale proiectului:

Titlul proiectului: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universitaţii Babeş-Bolyai în management cultural (CIP).

Cod apel: POCU/626/6/13/Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Cod proiect: 132253.

Componenta 1: Stagii de practică pentru studenţi – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe.

 1. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură este realizată în vederea selecției grupului țintă – studenți ai Facultății de Studii Europene (FSE), în cadrul proiectului „Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universitaţii Babeş-Bolyai în management cultural (CIP)”, Cod 132253.

 1. Obiectivele proiectului

3.1. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru 324 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, de la Facultățile de Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie Ortodoxă, prin implementarea unui program inovativ de învățare la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural.

3.2. Obiectivele specifice ale proiectului

 • OSP1 Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică în domeniul managementului cultural, din sfera privată și cea publică, care prezintă potențial competitiv, în localitatea Cluj-Napoca.
 • OSP2 Consilierea, orientarea profesionala și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultătilor de Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie Ortodoxa, ale UBB, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică.
 • OSP3 Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate. Fiecare participant eligibil va avea un număr de 70-90 de ore de practică efectuate în cadrul proiectului, la una din cele 18 entități-gazdă, conform exigențelor din planul de învățământ, privind durata stagiului și competențele obligatorii vizate, cu obligativitatea ca stagiul să se încadreze în domeniul managementului cultural.
 • OSP4 Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare pe piața muncii în domeniul managementului cultural, în relație cu potențiali angajatori.

 

 1. Activitățile proiectului

Principalele activităţi  care se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt:

 • constituirea și gestionarea rețelei și infrastructurii de practică în domeniul managementului cultural;
 • recrutarea, selecția, menținerea și consilierea grupului țintă;
 • sensibilizarea grupului țintă în privința competențelor antreprenoriale, inovării și incluziunii sociale, egalității de șanse și nediscriminării, ca elemente de inovare sociala;
 • organizarea și derularea programului de practică.

 

 1. Grupul țintă
  • Considerente generale

Procedura de recrutare și selecție a grupului țintă din cadrul proiectului POCU “Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universitaţii Babeş-Bolyai în management cultural (CIP)” respectă dispozițiile specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului, condițiile specifice incluse în contractul de finanțare al proiectului POCU cu cod 132253 și prevederile legislației în vigoare.

 

Grupul țintă definit prin intermediul acestui proiect este următorul:

 • 324 de studenţi din programele de studii licenţă şi master (ISCED 5–7) ale Universităţii Babeş-Bolyai, din cadrul Facultăţii de Studii Europene, Facultăţii de Teatru și Film şi Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Membrii grupului ţintă trebuie să fie studenți înmatriculați la una dintre cele trei facultăți implicate în proiect, cu vârsta medie cuprinsă între 18-40 ani, dintre care minim sau echivalentul a 33 de studenți cu domiciliul sau rezidența în mediul rural, iar restul din mediul urban, provenind din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale țării și să manifeste dorința de a se integra pe piața muncii în domeniile relevante de pregătire.

Repartizarea grupului țintă între cele 3 facultăți  (Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Teatru și Film şi Facultatea de Teologie Ortodoxă) se va face echitabil, proporțional cu numărul de studenți eligibili care au disciplina „Practică” (sau o disciplină echivalentă) în planul de învățământ al fiecărei facultăți, în respectivul semestru.

În vederea realizării stagiului de practică, grupul ţintă va fi repartizat în 3 calupuri de practică (108 studenți/calup), aferente a 3 semestre universitare consecutive.

Stagiul de practică este tratat în programa universitară ca orice altă disciplină. Conform curriculumului universitar aferent fiecărei facultăți, studenții de la nivel licență și master beneficiază de un număr de ore de practică ce variază între 70 și 90 ore semestru, toate liniile de studiu eligibile având specificul pregătirii în sfera serviciilor din aria curriculară socio-umană. Practica este purtătoare de credite.

Proiectul își propune să soluționeze nevoile grupului țintă în ceea ce privește angajarea pe piața muncii în domeniul serviciilor din sfera publică și privată, bazate pe calificări din domeniul științelor socio-umane, urmând angajarea a cel puțin 130 de participanți.

În scopul prefigurării unor rute concrete de carieră pentru studenți, proiectul își propune de asemenea să faciliteze urmarea de cursuri/studii de formare la încetarea participării în proiect de către cel puțin 36 de studenți – apartinând după caz, minorității roma, provenind din mediul rural, studenți netradiționali ori cu cerințe educaționale, reprezentand 11% din membrii grupului țintă.

Totodată, cel puțin 234 de studenți, reprezentând 72% din grupul țintă vor dobândi o calificare la încetarea calități de participant.

 

5.2.Componența grupului țintă din cadrul celor 3 facultăți

             Liniile de studiu eligibile conform criteriilor enuntate in proiect din cadrul Facultății de Studii Europene, Facultății de Teatru și Film, respectiv Facultății de Teologie Ortodoxă vor fi anunțate în cadrul apelului public de înscriere, care va fi postat pe site-ul proiectului – https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/.  Acest apel de înscriere va fi publicat cu 7 zile înainte de înscrierea efectivă a candidaților.

5.3.Criterii de selecție:

Selecția se va realiza pe baza principiului „primul venit, primul servit”, dintre studenții eligibili (licență/master), cu următoarele categorii prioritare:

 1. studenți cu dizabilități;
 2. studenți aparținând minorității roma;
 3. studenți cu domiciliul în mediul rural;
 4. toți ceilalți studenți, în ordinea înscrierii pe listă (data depunerii dosarului complet), cu respectarea egalității de gen (minimum 50% femei).

            Egalitatea de șanse și nediscriminarea vor reprezenta unul din criteriile de selecție a grupului țintă. Astfel,  selectarea grupului țintă se va face depunând toate eforturile pentru a asigura respectarea echilibrului dintre numărul de femei și bărbați, încurajarea participării membrilor minorității roma și a persoanelor cu dizabilităti, respectiv încurajarea participării tinerilor din mediul rural.

Principiul egalității de șanse și nediscriminării se va respecta fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

5.4. Dosarul de înscriere

            Dosarul de înscriere, trimis de student în format electronic, trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente scanate:

– cartea de identitate;

– cererea de înscriere în proiect, completată, datată și semnată (Anexa-Cerere de înscriere);

– declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completată, datată și semnată (Anexa-Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal);

– formular înregistrare grup țintă, completat, datat și semnat (Anexa 8). Studentul trebuie să completeze doar primele 3 pagini ale Anexei 8.

– dovadă încadrare în categoria prioritară:

            ► Adeverință medicală, pentru persoanele cu dizabilităţi;

            ► Adeverinţă care să ateste că respectivul student aparţine etniei roma.

– alte documente care vor fi comunicate în cadrul apelului public de înscriere în grupul țintă.      

Dosarul de înscriere se va trimite pe adresa de email comunicată în apelul public, corespunzătoare fiecărui expert de grup țintă de la fiecare dintre cele trei facultăți participante la proiect. Termenul limită va fi menționat în apelul public de înscriere postat pe site-ul proiectului – https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/.

 1. Procedura de recrutare şi selecţie

Recrutarea şi selecţia membrilor grupului ţintă se va face cu respectarea următoarelor etape:

 • Publicarea, pe site-ul proiectului, cu minimum 30 de zile înainte de demararea procesului, a procedurii de recrutare şi selecţie a membrilor grupului ţintă. Procedura nu se poate modifica pe parcursul implementarii proiectului.
 • Responsabil: Managerul de proiect.
 • Lansarea apelului public de înscriere, cu minimum 7 zile înainte de demararea înscrierilor, în cazul fiecăruia dintre cele trei calupuri de practică.

Apelul este comunicat pe site-ul proiectului.

 În cadrul anunțului se va menționa și platforma electronică (cu indicarea linkului și a datelor necesare de acces) pe care se va derula sesiunea virtuală de comunicare având ca obiect:

– prezentarea proiectului de către coordonatorul de practica, cu suport grafic,

– explicarea procedurii de înscriere, explicarea importanţei practicii pentru parcursul academic (notare, evaluare),

– descrierea reţelei de practică şi o sesiune de întrebări şi răspunsuri,

– explicarea studenţilor, a drepturilor şi obligatiilor ce le incumbă în derularea proiectului, precum şi cazurile de forţă majoră, care i-ar obliga să întrerupă participarea în proiect si ar atrage înlocuirea lor.    

Coordonatorul de practică pregateşte liste de prezenţă şi contribuie cu poze de la eveniment la site-ul proiectului.

 • Responsabil: Coordonatorul de practică.
 • Încărcarea formularelor de înscriere în grupul ţintă, pe site-ul facultății și al proiectului, cu minimum 7 de zile inainte de prima sesiune de inscriere. Fiecare sesiune de înscriere corespunde unui semestru universitar.
 • Responsabil: Expert grup ţintă.
 • Depunerea de către student a dosarului de înscriere cu documentele precizate în prezenta procedură şi în apelul public de înscriere comunicat pe site-ul proiectului.

Prin anunţul de lansare a procesului de înscriere, vor fi făcute publice informaţii punctuale referitoare la modalitatea de depunere a dosarelor, perioada de înscriere şi perioada de contestaţii.

Fiecare sesiune de înscriere durează 5 zile lucrătoare.

 • Verificarea dosarelor de înscriere în grupul ţintă, pentru a stabili îndeplinirea de către studenţii candidaţi a criteriilor de eligibilitate. Perioada de verificare a dosarelor de înscriere este de 2 zile lucrătoare, deși verificarea se poate face pe măsură ce se vor primi dosarele de înscriere.
 • Responsabili: supervizorii de practică și expertul de grup țintă. Managerul de proiect şi asistent managerul vor contra-verifica dosarele de înscriere în grupul ţintă.
 • Întocmirea şi afişarea pe site-ul facultăţii şi a proiectului a listelor participanţilor din grupul ţintă, indicând selecţia lor sau punerea lor pe lista de aşteptare, precum şi criteriile prioritare.
 • Responsabili: supervizorii de practică.
 • Formularea de contestaţii. Termenul de contestaţii este de 2 zile lucratoare de la data afişării listelor pe site-ul proiectului.
 • Soluţionarea contestaţiilor.
 • Responsabili: supervizorii de practică, cu participarea obligatorie a managerului de proiect.
 • Listele de asteptare se pot activa, în ordine, în eventualitatea în care un student selectat renunţă la participare.

Pentru întrebări suplimentare:

Facultatea de Studii Europene – Gianina Joldescu, expert grup țintă: gianina.joldescu@ubbcluj.ro

Facultatea de Teatru și Film – Delia Ioana Marchiș, expert grup țintă: delia.enyedi@ubbcluj.ro

Facultatea de Teologie Ortodoxă – Grigore-Dinu Moș, expert grup țintă: grigore.mos@ubbcluj.ro

Download: Procedura de recrutare CP

Postat în: 24/12/2020