Admitere

Calendar Admitere 2023

Sesiunea din Septembrie 2023​

4 – 8 septembrie 2023:: înscrierea candidaților la concursul de admitere (înscrierea se va face online, pe platforma de admitere)
11 – 15 septembrie 2023: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
18 – 20 septembrie 2023: confirmarea ocupării locurilor prin încărcarea/ depunerea documentelor (online – pe platformă + fizic, la secretariatul școlii doctorale)
2 octombrie 2023: înmatricularea candidaților admiși
*După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a contestațiilor

Date importante!

Programarea probelor din cadrul concursului de admitere pe conducători de doctorat:

Sesiunea Septembrie 2023:

  • conf. univ. dr. Adrian-Gabriel Corpădean: 12 septembrie, ora 12:00 (proba teoretică), ora 13:00 (interviul);
  • prof. univ. dr. Mircea Brie: 15 septembrie, ora 12:00 (proba teoretică), ora 13:00 (interviul);
  • prof. univ. dr. Eniko Vincze: 12 septembrie, ora 12:00 – 14:00 (proba teoretică), ora 14:00  – 15: 00 (interviul);

*sălile vor fi anunțate pe adresele de mail ale candidaților.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://admitere.ubbcluj.ro

 Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

Programul de depunere a documentelor online este: 09:00-12:00 în zilele de confirmări.

Mai multe informații privind procesul de admitere, taxe, acte necesare, găsiți pe site-ul ISD: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere_2023/

 

Documente necesare pentru înscriere Admitere 2023

Documente scanate necesare:
• fișă tip de înscriere (semnată);
• cerere de înscriere (care conține și declararea etniei) conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome;
• Curriculum Vitae şi lista lucrărilor;
• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
• diplomă de master/studii aprofundate și suplimentul la diploma de master/foaia matricolă;
• certificatul de naștere;
• certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);
• carte de identitate;
• declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
• dovada achitării taxei pentru concursul de admitere (înscriere şi procesare);
• alte acte stabilite prin metodologia proprie a şcolilor doctorale şi a Institutului de Studii Doctorale prin Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat.

Atenție! Toate documentele necesare pentru înscrierea la doctorat vor fi scanate și trimise pe adresa de e-mail a secretariatului școlii doctorale gianina.joldescu@ubbcluj.ro. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru mai multe informații, vă lăsăm datele noastre de contact:

Gianina Joldescu

E-mail: gianina.joldescu@ubbcluj.ro

Telefon: 0264-593770

Adresă: Facultatea de Studii Europene Str. Em. De Martonne nr. 1, 400090, Cluj-Napoca.