Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Descrierea activității

A 1. – Organizarea și derularea programului de cercetare cu componentă aplicativă

În cadrul aceste activități, se vor organiza 6 programe de cercetare avansată care se înscriu în domeniile prevăzute în SNC precum și în domeniil prioritate conform SNCDI 2014 – 2020.

Repartizarea GT la programele de cercetare avansată se va realiza prin întâlniri cu aceștia în vederea clarificării aspectelor legate de tema de cercetare, stadiul de realizare al cercetării, potențialul de cercetare și a identificării agenților economici/partenerilor în colaborare cu care se va desfășura programul cu componentă aplicativă, corelat cu tema studiilor doctorale/postdoctorale.

Programele de cercetare cu componentă aplicativă se vor realiza în parteneriat cu compania NTT Data România dar și cu Academia Română (partener în proiect) precum și cu alți parteneri relevanți din mediul socio-economic și/sau de cercetare.

În identificarea unor parteneri relevanță, se va ține cont de următoarele:

  • nevoile identificate corelate cu temele studiilor,
  • legăturile și cooperările anterioare,
  • importanța economică a acestora,
  • opțiunile exprimate de doctoranzi/postdoctoranzi,
  • interesul instituțiilor respective.

 

Rezultate așteptate

  •  Minimum două Protocoale de colaborare încheiate
  • Minimum două workshop-uri exploratorii
  • O Metodologie de organizare program cercetare aplicativă
  • 116 Programe de cercetare aplicativă organizate
  • 1392 Rapoarte cercetare aplicativă lunare

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI