Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Activitatea IV

Descrierea activității

A 4. Selecție, implicare și monitorizare grup țintă

GT va fi constituit din 116 participanți: 86 doctoranzi înmatriculați în ultimul an de studii universitare de doctorat, la una dintre universitățile partenere din proiect (UBB, ULBS, ANIMV, USAMV) și 30 cercetători postdoctorali înmatriculați la un program de studii postdoctorale la UBB.

Vor fi vizați doctoranzii care sunt în ultimul an de studii în anul universitar 2021/2022 (care a inceput la 01.10.2021 – care își prelungesc studiile pentru a beneficia de 12 luni consecutive de implicare in proiect) și în anul universitar 2022/2023 (care a inceput la 01.10.2022).

Înscrierea în proiect se va realiza competitiv, în baza depunerii documentelor menționate în Motodologia de selecție a GT. Se va ține cont că pentru includerea în GT, persoanele înscrise trebuie să aibă domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (NE, NV, V, SV Oltenia, Centru, SE şi S Muntenia). Ulterior perioadei de înscriere, va avea loc selecția efectivă a participanților.

Contractul va fi documentul care va reglementa activitatea persoanelor din GT în cadrul proiectului (atât în perioada de implementare, cât și în perioada de sustenabilitate) și va avea în vedere drepturile și obligațiile bursierului, inclusiv indicatorii minimali de performanță care vor trebui atinși.

 

Rezultate așteptate

  • 116 Dosare înscriere GT
  • 116 Burse acordate (12 luni)
  • O metodologie selecție și înscriere GT
  • O metodologie premiere
  • 47 premii cercetare (doctoranzi)
  • 24 premii cercetare (cercetători postdoctorali)
  • 30 de articole indexate BDI
  • 30 de participări la conferințe

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI