Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Eligibilitate

Participanții vor fi selectați din rândul studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctorali din domeniile în care entitățile care compun parteneriatul dețin conducere de doctorat, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă prevăzute de OM MEN nr. 5376/2017. Pentru a participa la procesul de selecție, doctoranzii și cercetătorii postdoctorali interesați trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie cetățeni UE cu domiciliul sau reședința legală în România, într-una dintre cele șapte regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia)
  • doctoranzii să demonstreze calitatea de studenți doctoranzi cu adeverință de înmatriculare la studii universitare de doctorat. Aceștia trebuie să își înscrie temele de cercetare într-unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014–2020, la una dintre instituțiile partenere din cadrul proiectului (UBB, ANIMV, ULB, USAMV)
  • să fie înmatriculați în ultimul an al programului de studii doctorale (pe locuri la buget sau cu taxă)[1]
  • cercetătorii postdoctorali vor putea fi selectați ca grup țintă dacă dețin titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de admiterea la programul postdoctoral și dacă sunt cercetători postdoctorali la Universitatea Babeș-Bolyai [2]

 

[1] În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimul an de studiu pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenții doctoranzi se modifică corespunzător. Contractul se va semna doar cu doctoranzii care vor fi în ultimul an de studii doctorale începând cu 01.10.2022, sau în ultimul an de prelungire.

[2] La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 01.06.2022 – 30.11.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI