Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Metodologie selecție

Grupul țintă al proiectului va fi format din 116 participanți (86 doctoranzi și 30 cercetători postdoctorali) și va fi selectat conform prezentei metodologii.

Strategia de recrutare a grupului țintă a fost stabilită în faza de elaborare a proiectului și se referă la doctoranzii înscriși în cadrul programului de studii universitare de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULB) și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV), precum și la cercetătorii postdoctorali înscriși în programul UBB. Parteneriatul constituit în cadrul proiectului va contribui la atragerea și menținerea grupului țintă propus.

Orientativ, proveniența instituțională a GT este următoarea: UBB, aproximativ 42 de studenți doctoranzi, ANIMV, aproximativ 5 studenți doctoranzi, ULB, aproximativ 30 de studenți doctoranzi și USAMV, aproximativ 10 studenți doctoranzi. Având în vedere că doar solicitantul (UBB) este organizator de programe de cercetare postdoctorală, toți cei 30 de cercetători postdoctoranzi selectați în proiect vor fi înscriși la UBB.

Stimularea implicării participanților în programul de cercetare aplicativă, corelat cu tematica studiilor doctorale/postdoctorale realizate, organizat la agenți economici/parteneri relevanți, și în programul de formare de competențe de cercetare avansată în legatură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale, se va concretiza prin acordarea unei burse lunare condiționate de participarea la activitățile proiectului și la îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor conform metodologiilor de desfășurare a activităților care vor fi elaborate în etapa de implementare a proiectului.

Tot pentru stimularea GT, în vederea atingerii indicatorilor asumați prin cererea de finanțare, se va acorda posibilitatea de premiere. Participarea la activitățile proiectului și realizarea sarcinilor/obligațiilor asumate vor fi monitorizate atât din punct de vedere al prezenței, cât și din perspectivă științifică și a însușirii competențelor.

Sprijinul individual acordat GT se va realiza pentru doctoranzi doar pe durata ultimului an de studii al programului doctoral (maximum 12 luni consecutive), iar sprijinul individual acordat cercetătorilor postdoctorali se va realiza pe o durată de maximum 12 luni consecutive a programului de studii postdoctorale.

OPORTUNITATE DE BURSE PENTRU CERCETARE APLICATIVĂ
APEL DE SELECȚIE DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORALI

METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ÎN PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU COMPETIȚIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ în proiectul POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în
logica STEAM + Health”

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI PROIECT POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

RAPORT DE AUTOEVALUARE privind activitatea științifică și performanța academică în vederea selecției în grupul țintă al proiectului POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

Plan de valorificare a cercetării prin integrarea rezultatelor acesteia în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau mediul social

CALENDAR DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ÎN PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

Beneficiar

Sigla-ubb-claudiopolitana-03

Universitatea Babeș-Bolyai

Parteneri

Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul”

Univ Blaga Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu

ACAD_260

Academia Română

cropped-USAMV-logo1

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj‐Napoca

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educație si competențe

Contract de finanțare nr. 62874 / 06.06.2022

Cod SMIS: 153310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uuman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5,691,628.43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 5,566,578.88 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de
18 luni (respectiv 07.06.2022 – 06.12.2023)

Cod apel: POCU/993/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI